کانون کارشناسان رسمی دادگستری
کارشناس رسمی دادگستری
امور امنيت عمومی

 

- صفحه اصلی
- مشاوره و خدمات
- داوری
- پروانه کارشناسی
- تأييديه ها و مجوزها
- آشنايي با کارشناس
- مواد قانونی
- مقالات و يادداشتها
- مجلات تخصصی
- سایر موارد
- تماس با ما و نظرات و پيشنهادات

مشاوره و خدمات

 

برخی از اقدامات انجام شده:

 1. تهیه نقاط قوت و ضعف حفاظت فیزیکی و امنیتی شهرک صنعتی توس مشهد همراه با برآورد آسیب ها و تهدیدات.

 2. تهیه نقاط قوت و ضعف حفاظتی فیزیکی و امنیتی مجتمع تجاری الماس شرق همراه با برآورد آسیب ها و تهدیدها.

 3. اطلاع رسانی به واحدهای صنعتی با آیتم های مورد بازدید دوره ای جهت ارتقاء ضریب امنیتی این واحدها از طریق شرکت شهرک های صنعتی و شرکت عمران شهرک صنعتی توس.

 4. اطلاع رسانی به اتحادیه صنف مهمان پذیران و هتل ها جهت افزایش ضریب امنیتی اماکن موصوف و زائرین و مسافرین.

 5. اطلاع رسانی در خصوص ارتقاء ضریب امنیتی مجتمع های تجاری و اداری اعم از در حال احداث و احداث شده.

 6. اطلاع رسانی به شرکت های بیمه ای و نحوه ارائه خدمات به این گونه شرکت ها و ارتقاء ضریب امنیتی بیمه گذاران این شرکت ها.

 7. به طور کلی ارائه طرح ها و اقدامات اجرائی مورد لزوم در جهت افزایش ضریب امنیتی کلیه واحدهای تجاری، صنعتی، اقامتی و ...

 8. ارائه طرح فنی ارتقاء ضریب امنیت پروژه تجاری در حال احداث وصال از مجتمع های شرکت تولیدی خدماتی سپاد.

 9. ارائه پیشنهاد به اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی در خصوص ارتقاء ضریب امنیت کلیه واحدهای صنفی قبل از صدور پروانه.

 10. ارائه پیشنهاد به شورای شهر و شهرداری و سازمان نظام مهندسی و اداره مدیریت مقررات ملی ساختمان جهت تهیه طرح اجرائی افزایش ضریب حفاظتی و امنیتی توسط کارشناسان زبده در     پروژه های مهم تجاری قبل، حین و بعد از ساخت که متأسفانه توسط مبادی مذکور علی رغم تماس ها و مراجعات مکرر هیچ گونه ترتیب اثر حتی در اعلام پاسخ منفی داده نشده است.

 11. ارائه طرح فنی حفاظتی/امنیتی شرکت کشت وصنعت شادان.

 12. ارائه طرح فنی حفاظتی/امنیتی هتل بین المللی قصر طلایی مشهد مقدس.

 13. ارائه طرح فنی حفاظتی/امنیتی مجتمع تجاری،مسکونی واقامتی آرمان مشهد مقدس.

 14. ارائه طرح فنی حفاظتی/امنیتی مرکز بین المللی مالی واقتصادی پاژ.

 15. ارائه طرح فنی حفاظتی/امنیتی مجتمع تجاری الماس شرق مشهد مقدس.