کانون کارشناسان رسمی دادگستری
کارشناس رسمی دادگستری
امور امنيت عمومی

 

- صفحه اصلی
- مشاوره و خدمات
- داوری
- پروانه کارشناسی
- تأييديه ها و مجوزها
- آشنايي با کارشناس
- مواد قانونی
- مقالات و يادداشتها
- مجلات تخصصی
- سایر موارد
- تماس با ما و نظرات و پيشنهادات

مقالات و يادداشت ها

  1. حاشیه نشینی در شهرها و ارتباط آن با امنیت عمومی

  2. بررسی عوامل وقوع جرم و راهکارهای عملی پيشگيری از وقوع آن

  3. طراحی و معماری ساختمانهای تجاری و صنعتی و ارتباط آن با امنيت