کانون کارشناسان رسمی دادگستری
کارشناس رسمی دادگستری
امور امنيت عمومی

- صفحه اصلی

- مشاوره و خدمات

- پروانه کارشناسی

- تأييديه ها و مجوزها

- آشنايي با کارشناس

- مواد قانونی

- مقالات و يادداشتها

- مجلات تخصصی

- سایر موارد

- تماس با ما - نظرات و پيشنهادات

- ایمیل

مقالات و يادداشت ها

  1. حاشیه نشینی در شهرها و ارتباط آن با امنیت عمومی

  2. بررسی عوامل وقوع جرم و راهکارهای عملی پيشگيری از وقوع آن

  3. طراحی و معماری ساختمانهای تجاری و صنعتی و ارتباط آن با امنيت